BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

SIERAKOWICE

ul. Dworcowa 1

83-340 Sierakowice

Tel./Fax: 58 681 60 51

e-mail: bpgsierakowice@gmail.com

FILIA W GOWIDLINIE

ul. Podgórna 137

83-341 Gowidlino

Tel.: 58 685 65 76

e-mail: filiagowidlino@wp.pl

.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice
1. Z czytelni internetowej mogą korzystać czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice  oraz  inni użytkownicy  spełniający następujące warunki:
a) osoby odpowiedzialne za powierzony sprzęt,
b) korzystający z Internetu głównie w celach edukacyjnych,
c) przestrzegający Regulaminu Czytelni Internetowej.
KORZYSTANIE Z CZYTELNI INTERNETOWEJ JEST BEZPŁATNE.
2. Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej, jest obowiązany poinformować o tym fakcie opiekuna czytelni, oraz czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3. Przed instalowaniem własnych nośników (dyskietka, CD-ROM, pendriv) użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia  bezpieczeństwa  nośnika przy użyciu zainstalowanego programu antywirusowego.
   Umożliwiamy:
a)  zakup dyskietek, płyt CD-ROM
-  zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) skanowanie oraz wykonywanie płatnych wydruków ,
  - zgodnie z zasadami zawartymi w cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Po zakończeniu pracy użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (dyskietka, CD-ROM, pendrivy). Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
5. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z INTERNETOWYCH STRON UPOWSZECHNIAJĄCYCH PORNOGRAFIĘ I PRZEMOC ORAZ UŻYWANIA SPRZĘTU DO GIER KOMPUTEROWYCH.
Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.  Nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
6. Korzystanie z czytelni odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki wyłącznie w obecności opiekuna czytelni.
7. Pracownicy czytelni internetowych udzielają niezbędnych porad w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
8. Opiekun czytelni ma prawo sprawdzania przeglądanych przez użytkownika stron.
9. Niedozwolone jest:
 1) wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
 2) instalowanie oprogramowania,
 3) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 4) łamanie zabezpieczeń systemu,
 5) samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.
10. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.
11. Użytkownicy korzystający z poczty internetowej zobowiązani są do odczytywania wiadomości wyłącznie w wersji zweryfikowanej i zabezpieczonej. Za niestosowanie się do tej zasady użytkownik poniesie konsekwencje, także materialne.
12. Indywidualna sesja w danym dniu może trwać godzinę.
   W uzasadnionych przypadkach opiekun czytelni może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu. Istnieje również możliwość przedłużenia godzinnej sesji, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.
13. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.
14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dysku komputera, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
15. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może decyzją dyrektora Biblioteki utracić czasowo lub całkowicie prawo korzystania ze stanowisk komputerowych.

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin